Elmo

Breed: Italian Greyhound

Blue and white

Elmo