Kage

Breed: Neapolitan Mastiff

9 month old neo 29\" tall @ 112

Kage