Titan

Breed: Neapolitan Mastiff

this was Titan at 2 months old :)

Titan