OPIE

Breed: Tibetan Spaniel

Sable Tibetan Spaniel

OPIE